Internkontroll – 8 krav til systematisk HMS-arbeid

Last ned sjekkliste og guide internrevisjon

Internkontroll har som formål å fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene i Norge. Enkelt sagt kan man si at forskriften er en detaljert forklaring av hvordan en lov skal følges og utføres.

Formålet med en internkontrollforskrift

Det kan kanskje være en utfordring for mange å tilfredsstille kravene i forskriften. En forskrift er for øvrig en rettslig bindende regulering basert på lover. 

Internkontrollforskriften er en regulering av HMS-lovgivningen. Forskriften forteller konkret hva internkontroll går ut på og hvilke krav som stilles, og den stiller krav til forebygging gjennom forbedring.

Hva er internkontroll?

Internkontroll skal sikre at virksomhetens rutiner og systemer fungerer optimalt, og skal fange opp eventuelle problemer og utfordringer som dukker opp. Internkontroll er systematiske (regelmessige og planmessige) tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter er i samsvar med HMS-lovgivningen.

8 tips og krav til systematisk HMS-arbeid

Det stilles 8 krav til HMS-arbeidet og av disse så må 5 dokumenteres. Dokumentasjon kan f.eks være prosedyrer, instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater, registrerte hendelser, utførte risikovurderinger, prosessoppsett med ansvarlige o.l.

Krav 1 – Oversikt

Virksomheten skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

Våre tips:

Dette kan enkelt løses med en modul i dokumentstyring. Der kan man lage linker som peker direkte til Lovdata og Arbeidstilsynet.

Krav 2 – Kunnskap

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

Våre tips:

Legg inn oppdatert info om HMS i dokumentmodulen til TQM Enterprise. Man kan også legge inn en opplæringsplan i samme modul. Når det er endring på viktig HMS-info, så kan man be om å få en lesebekreftelse av samtlige ansatte. Ansatte blir da varslet på telefonen og på e-post om at de må bekrefte at de har lest og forstått de nye endringene.

Krav 3 – Medvirkning

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

Våre tips:

Gjennom personalmøter og HMS-møter så blir alle ansatte engasjert i HMS-arbeidet og forbedringsarbeidet. Møter kan planlegges i modulen for Aktivitetsplanleggeren. Ansatte vil også medvirke når de melder inn forbedringsforslag og avvik via modulen for Hendelsesbehandling.

Krav 4 – Mål

Virksomheten skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.

Våre tips:

Det er helt naturlig at ledelsen selv er deltagende i HMS-arbeidet, samtidig med at det settes av tilstrekkelige ressurser. HMS-strategi, -mål og –visjoner bør inngå direkte i organisasjonens ledelsesstrategi. HMS- målene bør derfor være troverdige, konkrete, målbare og oppnåelige.
HMS-målene legges inn i dokumentmodulen i TQM Enterprise.

Krav 5 – Organisasjon og ansvarsfordeling

Virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

Våre tips:

Når prosessene tegnes opp i TQM Enterprise så har man vist hvem som er ansvarlig for hvilken prosess. Et organisasjonskart er også lurt å legge inn i dokumentmodulen. Det er mulig å enkelt få presentert en liste over ansvarsfordelingen i virksomheten.

Krav 6 – Kartlegge

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Våre tips:

Vernerunder kan dokumenteres med Sjekklister i TQM Enterprise. Risikovurderinger kan dokumenteres med en modul i risikostyring.

Krav 7 – Iverksetting

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Våre tips:

Med modulen for Hendelsesbehandling så kan man melde inn hendelser som f. eks. avvik og observasjoner. Dette gjør man også enkelt med TQM APP på telefonen. I mange tilfeller så opprettes tiltak som handlingsplaner. Tiltak er blant annet med på å forbedre HMS-arbeidet, prosedyrer og prosesser.

Krav 8 – Overvåke

Virksomheten skal foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Våre tips:

Med modulen for Aktivitetsstyring så kan man legge inn tidspunkter for når man ønsker en gjennomgang av internkontrollen. Det kan være en intern revisjon eller ledelsens gjennomgang.

Med Sjekklistemodulen så kan man enkelt ha sjekklister som skal fylles ut for å dokumentere gjennomgangen.

Det er leders ansvar at internkontrollforskriften blir fulgt, og det er ansattes ansvar å medvirke. Kort fortalt er poenget med forskriften å stille krav til forebygging gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid. Internkontrollen skal tilpasses hver organisasjon i omfang og utforming, men husk at kravene er de samme.

Lykke til med arbeidet!

Du kan også laste ned sjekkliste og guide til internrevisjon her

 

Del innlegg:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss