Risikovurdering

Unngå og forebygg uforutsette situasjoner.

 

Få demo

Risikovurdering

Unngå og forebygg uforutsette situasjoner.

 

Få demo

Modulen benyttes for å unngå og forebygge uforutsette situasjoner, hendelser eller ulykker og å redusere virkningen og konsekvensene i tilfelle en uønsket hendelse.

Det er mulig å vise data aggregert i konsernstukturer, eller filtrere data ned til laveste prosessnivå. Modulen hjelper virksomheten til å ha kontroll på (endelig) risiko til enhver tid.

Vi har en forventning om fremtiden og det er en balanse mellom sannsynlighet og konsekvens. Det handler om å tenke ett steg lenger. Modulen for risikovurdering gjør det mulig å lage scenarier og knytte risikoelementer til hvert scenarie. Deretter gjør man en risikovurdering på hvert risikoelement.

Viktige funksjoner i modulen

 • Integrert med hendelses-/avviksmodulen
 • Identifisere risikoscenarier
 • Identifisere risiko/fareelementer pr scenario
 • Vurdere initiell og endelig risiko pr risikoelement
 • Dynamiske muligheter for oppsett av KPI-parametre overordnet og nedstrøms
 • Valgfrie scenariotyper og tiltakstyper
 • Valgfrie risikomatriser (standard anbefaling 5×5)
 • Valgfrie variabler for sannsynlighet
 • Valgfrie variabler for konsekvensområder
 • Mulighet for å legge til valgfrie felter som automatisk vises i søkebildet
 • Dokumentasjon av effektmålinger pr gjennomført tiltak
 • Gode søkemuligheter
 • Grafiske visualiseringer av initiell og endelig risiko på ulike nivåer

Fleksibel løsning

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Konsernstruktur

TQM Partner har flere store selskaper på kundelisten. En del av disse selskapene har valgt å sette opp løsningen spesielt i en konsernstruktur.

Noen risikokrav i nye ISO 2015

4.4 f) Ta hensyn til risikoer og muligheter slik det er bestemt i samsvar med kravene i 6.1

5.1.2 b) den øverste ledelse skal vise lederskap mht kundefokus ved å sikre at risikoene og mulighetene som kan berøre produkters og tjenesters samsvar og evnene til å øke kundetilfredshet, blir identifisert og tatt hensyn til.

6.1.1 Ved planlegging av ledelsessystemet for kvalitet skal organisasjonene vurdere forholdene nevnt i 4.1 og kravene nevnt i 4.2 og bestemme risikoer og muligheter som det er nødvendig å ta hensyn til for å:

 1. Sikre oppnåelse av tiltenkte resultater
 2. Forsterke ønsket effekt
 3. Forhindre eller redusere uønskede virkninger
 4. Oppnå forbedring

Har dere HMS-håndbok? Vi har skrevet en oversikt over hva en HMS-håndbok bør inneholde.

Fordeler i denne modulen

 • Morselskap har fulle innsynsrettigheter og kan se overordnet statistikk for alle selskapene
 • Innsynsrettigheter kan åpnes i mellom selskapene

Internkontroll

Modulen for Risikostyring dekker blant annet §5 annet ledd nr 6 i Internkontrollforskriften – «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene».

Bestill demo

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien