Gode kvalitetsrutiner reduserer utgifter

Ønsker du å sikre at din produksjonsbedrift oppnår suksess og unngår økonomiske tap?

Da er det avgjørende å prioritere kvalitet i alle ledd av produksjonsprosessen. Feil og avvik kan være kostbare, og derfor er det viktig å unngå dem. For å oppnå forbedret kvalitet, må alle som jobber i produksjonen kunne vurdere og sikre kvaliteten. Kvalitet er ikke bare en oppgave for eksperter, men noe som hele organisasjonen må bidra til, kontinuerlig og effektivt.

Kvalitet er et omfattende begrep som omfatter flere elementer, men det sentrale spørsmålet er: Har produktet ditt riktig kvalitet? – Riktig kvalitet betyr at produktet oppfyller kundens krav, ønsker, behov og forventninger slik det er avtalt. Det er derfor av ekstrem viktighet å oppdage avvik før de når ut til kunden og medfører betydelige kostnader for bedriften.

For å sikre at kunden får en tilfredsstillende vare, er det nødvendig å kvalitetssikre alle trinn i produksjonsprosessen. Dette kan oppnås gjennom et kvalitetssikringssystem og gode rutiner. Det er viktig å ha en grundig og oversiktlig struktur i organisasjonen, samt nødvendig dokumentasjon. Videre er det en fordel å ha en enkel måte å registrere avvik og andre hendelser på, samtidig som man har tilgang til ulike verktøy som skjemaer, sjekklister, prosedyrer og arbeidsinstrukser. Disse verktøyene bør være lett tilgjengelige for alle involverte.

Ved å implementere en omfattende kvalitetssikringsprosess og sørge for at alle ansatte forstår betydningen av kvalitet, vil din produksjonsbedrift kunne oppnå høy kundetilfredshet og samtidig redusere risikoen for kostbare feil. Invester i et effektivt kvalitetssystem og skap en kultur der kvalitet er en prioritet for alle. Dette vil ikke bare øke bedriftens omdømme, men også sikre fremtidig suksess og lønnsomhet.

Hva kan TQM Enterprise hjelpe deg med?

TQM Enterprise er bygd opp for å tilfredsstille kravene i en rekke ISO-standarder og gir dermed dere nødvendig verktøy for å sikre at dere oppnår kvaliteten dere etterstreber i alle ledd. Systemet er modulbasert og lar dere ta i bruk de verktøyene dere har behov for, men som kan utvides hvis behovene endres.

Vår app sørger for at brukerne føler seg trygge på jobben de skal gjøre ved at nødvendige dokumenter er lett tilgjengelig, også der det ikke er tilgang til internett. Terskelen for å registrere hendelser og avvik senkes til et veldig lavt nivå med brukerstyrte forhåndsinnstillinger. Brukeren trenger kun å skrive en kort tekst og evt. legge til bilde eller video.

Kvaliteten ved gjentagende gjøremål i hverdagen, som service, vedlikehold, renhold m.m., utføres enkelt ved å følge digitale sjekklister. Her er det mulig å registrere avvik mens sjekklister fylles ut og det er også mulighet for å kreve fysisk signatur av brukeren.