Risikostyring

God risikostyring forebygger uønskede situasjoner i din virksomhet

Å ta vanskelige valg og beslutninger er en vanlig del av en leders jobb. Skal du som leder styre en virksomhet, må du som oftest foreta valg som har en grad av risiko i seg. Ofte ligger problemene skjult, og i ny og ne kan problemene dukke opp helt ut av det blå.

I HMS-forskriften stilles det krav til at virksomheter må risikovurdere uforutsette hendelser som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvor sannsynlig det er for at slike uvelkomne hendelser nettopp kan oppstå. En del av denne vurderingen, er å også vurdere hvilke konsekvenser det kan ha for din virksomhet og dine medarbeidere dersom noe skulle gå galt.

Hvorfor bruke et styringssystem for risikostyring?

Så, hvorfor bruke et kvalitetssystem når det kommer til risikostyring? 4humans modul i risikostyring (risikovurdering), benyttes for å unngå og forebygge uforutsette situasjoner, hendelser eller ulykker på arbeidsplassen, og for å redusere virkningen og konsekvensene i tilfelle en slik uønsket hendelse skulle skje.

En modul i risikostyring vil gjøre jobben lettere for deg med å vurdere potensielle risikofaktorer som kan oppstå på arbeidsplassen. All informasjon vil bli enkelt og trygt lagret i skyen, uten at du trenger å være redd for å miste viktige Excel-dokumenter eller nedstøvede ringpermer.

risikostyring tqm enterprise

Risikomatrise hentet ut fra Risikomodulen i TQM Enterprise. Tabellen viser sannsynlighet og konsekvens av et risikoelement.

 

Fordeler med risikostyring

 • Forebygger ulykker og skader
 • God oversikt over mål, risiko og tiltak
 • Enklere å iverksette tiltak når det blir nødvendig
 • Økt trivsel, trygghet, motivasjon og verdiskapning på arbeidsplassen

Viktige funksjoner med risikostyring i TQM Enterprise

 • Integrert med hendelses-/avviksmodulen
 • Identifisere risikoscenarier
 • Identifisere risiko/fareelementer pr scenario
 • Vurdere initiell og endelig risiko pr risikoelement
 • Dynamiske muligheter for oppsett av KPI-parametre overordnet og nedstrøms
 • Valgfrie scenariotyper og tiltakstyper
 • Valgfrie risikomatriser (standard anbefaling 5×5)
 • Valgfrie variabler for sannsynlighet
 • Valgfrie variabler for konsekvensområder
 • Mulighet for å legge til valgfrie felter som automatisk vises i søkebildet
 • Dokumentasjon av effektmålinger pr gjennomført tiltak
 • Gode søkemuligheter
 • Enkel meny og oversikt over statistikk
 • Grafiske visualiseringer av initiell og endelig risiko på ulike nivåer

Hva er risikostyring?

Med risikostyring menes de aktiviteter som gjøres i din virksomhet for å identifisere, beregne og kontrollere de kostnader og inntekter som er knyttet til risiko. Hensikten er å minimere tap og maksimere fortjenesten. Dette skal også hjelpe deg med å vurdere mulige risikoscenarier i din virksomhet for å unngå og forebygge uønskede hendelser.

Hvem er ansvarlig for risikostyring?

Det er ledelsen som er ansvarlig for risikovurderingen og risikostyringen i virksomheten. Det er ledelsen som er ansvarlig for at virksomheten når sine mål basert på instrukser og krav gitt fra et overordnet departement.

Som hovedansvarlig for virksomheten, må ledelsen delegere myndighet og oppgaver til andre seksjons-og avdelingsledere innad i organisasjonen for at oppgavene kan bearbeides og utføres på god og effektiv måte. Videre må de respektive ledere rapportere tilbake til ledelsen.

Helhetlig risikostyring

En organisert og helhetlig risikostyring vil hjelpe deg med å unngå eventuelle farer før de i det hele tatt oppstår. En skybasert form for risikostyring sørger for at du som leder kan bruke mer av din dyrebare tid til viktige oppgaver i organisasjonen, og mindre tid på å slukke branner.
Det handler om å tenke ett steg lenger. Modulen for risikovurdering gjør det mulig for deg å lage scenarier og knytte risikoelementer til hvert scenario. Deretter gjør du en risikovurdering på hvert risikoelement.

I risikomatrisen til TQM Enterprise, kan du analysere og måle forskjellige risikoelementer opp mot hverandre. Elementene vil være en blanding mellom sannsynlighet og konsekvens for at risikoen faktisk inntreffer.

Konsekvens kan sorteres som “Ikke reelt”, “Ubet”, “Moderat”, “Alvorlig”, “Svært alvorlig” eller “Kritisk”. For sannsynlighet kan du bruke “Meget lite sannsynlig”, “Lite sannsynlig”, “Moderat sannsynlig”, “Sannsynlig” og “Nesten sikkert” lengst oppe i skalaen.

Risikoreduserende tiltak i bedriften

Spør deg selv hva du og din virksomhet kan gjøre for å redusere eller fjerne helt sannsynligheten for risiko. Forslag til tiltak skal foreslås for hvert risikoelement. Eksempler kan være

 •  Utbedring av sikkerhetsinstallasjoner (nødutgang, brannalarmer)
 •  Forbedring av virksomhetens prosesser og prosedyrer
 •  Opplæring og introkurs av ansatte
 •  Samarbeid med forskjellige avdelinger
 •  Egen forsikringsavtale

Risikokrav i ISO 2015

4.4 f) Ta hensyn til risikoer og muligheter slik det er bestemt i samsvar med kravene i 6.1
5.1.2 b) den øverste ledelse skal vise lederskap mht kundefokus ved å sikre at risikoene og mulighetene som kan berøre produkters og tjenesters samsvar og evnene til å øke kundetilfredshet, blir identifisert og tatt hensyn til.
6.1.1 Ved planlegging av ledelsessystemet for kvalitet skal organisasjonene vurdere forholdene nevnt i 4.1 og kravene nevnt i 4.2 og bestemme risikoer og muligheter som det er nødvendig å ta hensyn til for å:

 •  Sikre oppnåelse av tiltenkte resultater
 •  Forsterke ønsket effekt
 •  Forhindre eller redusere uønskede virkninger
 •  Oppnå forbedring

Forskrift om risikostyring og internkontroll

Modulen i TQM Enterprise for Risikostyring dekker blant annet §5 annet ledd nr 6 i Internkontrollforskriften:

“Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene”.

Risikostyring tilgjengelig i APP

TQM Enterprise er også tilgjengelig i vår egenutviklede TQM App. Appen er optimalisert for både Android og iOS-telefoner, slik at du kan registrere avvik eller sende inn dokumenter fra hvor som helst, og når som helst.

Hendelsesbasert risikostyring i TQM Enterprise

TQM Enterprise er i dag en av Norges og Europas mest fremtredende og moderne SaaS-løsninger, som benyttes av både små og store virksomheter i privat og offentlig sektor.

Med TQM Enterprise får du 9 integrerte moduler + vår egen TQM APP. Løsningen støtter internkontoll (IK) og ulike prosesstandarder, som eksempelvis ISO 9001:2015, 14001 og 17025.

Med TQM Enterprise får du:

 • Et komplett prosessorientert styringssystem
 • Et system for så vel små bedrifter som større konsern
 • Tett integrasjon mellom de ulike modulene
 • Brukerdashboard med dine viktigste oppgaver
 • WEB-modulene tett integrert med APP for smart-telefon og nettbrett
 • Fullverdig dokumentbehandling med enkel dra-og-slipp funksjonalitet
 • Gode statistikkmuligheter
 • API for integrasjon med dine andre forretningssystemer

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?