Smart TQM

Smart TQM

Smart TQM er vår metode for å hjelpe din virksomhet til en god og systematisk kvalitet- og miljøstyring med eller uten et mål om sertifisering.
Smart TQM er en enkel, men svært effektiv metode, som på en god måte legger til rette for implementering av et ledelsessystem for kvalitet, miljø og/eller HMS.

Hvilke krav dette ledelsessystemet skal dekke er avhengig av hvilke krav som stilles til dere. Det kan være krav til sertifisering i henhold til ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, andre kunde- eller myndighetskrav. Metoden tilpasses de behovene deres virksomhet har og passer derfor både for små og mellomstore virksomheter. For å få et velfungerende ledelsessystem, er det viktig at det er dere som er drivkraften i denne prosessen.

Hvordan gå frem?

Smart TQM er bygget opp av samlinger/workshops. Samlingene har ulike temaer med praktiske oppgaver knyttet til disse. For å få ønsket resultat fra samlingene er det viktig er at man har med personer som har god kjennskap til virksomheten, innsikt i produkt- og/eller tjenesteleveranse, kjennskap til ansvars- og myndighetsfordeling, samt myndighet til å ta beslutninger. Vi anbefaler sterkt at ledelsen også deltar.

Vi kan også hjelpe dere med en GAP-analyse før implementering av ledelsessystem starter.

Samlingene kan gjennomføres både ute hos kunden, eller på Teams. Når vi er ute hos kunden, er en samling ofte et dagsmøte, mens vi bryter det mer opp på Teams.

Effektiv implementeringsstøtte

Implementering av ledelsessystemet i TQM Enterprise skjer parallelt med løpet av Smart TQM. I samlingene jobber vi oss sammen gjennom de ulike elementene som må på plass, blant annet en oversikt over deres prosesser; et prosesskart, og dokumentasjon for å styre disse prosessene, for eksempel prosedyrer og rutiner. Dette dokumenteres forløpende i TQM Enterprise.

Et viktig resultat etter hver samling er en omforent handlingsplan med oppgaver som skal løses frem til neste samling. Handlingsplanen angir oppgavene med ansvarlige og tidsfrister. Tiden mellom samlingene varierer, men vi anbefaler 3-5 uker. Det er viktig at man får tilstrekkelig tid til å gjennomføre handlingsplanen, men at det ikke går så lang tid at man ikke får tilfredsstillende fremdrift. Kunderådgiveren er mellom samlingene tilgjengelig per telefon og e-post om dere har spørsmål og behov for veiledning.

Kundens oppgaver

Vi anbefaler at dere organiserer implementeringen av ledelsessystemet som et prosjekt. Prosjektet bør ha en intern prosjektleder, som har ressurser til å følge opp og drive prosjektet fremover. Vår rådgiver fungerer som en ekstern prosjektleder og en fasilitator.

Det er viktig at dere tar eierskap til prosessen og ledelsessystemet. Det gjøres best ved at dere selv styrer prosjektet, men med god veiledning og støtte. På denne måten får dere et ledelsessystem som er tilpasset deres behov, men at det også dekker de kravene som stilles internt, fra kunder, myndigheter og standarder.

Samlinger og workshops

Samling 1

 • Prosesskartlegging
 • Etablere struktur og maler
 • Fastsette roller, myndighet og ansvar

Samling 2

 • Etablere kvalitetspolicy og mål
 • Identifisering av aktuelt lovverk
 • Etablering av relevant dokumentasjon
 • Etablere avviksprosess

Samling 3

 • Risikostyring
 • Etablere revisjonsprosesser
 • Fastsette behov for kompetanse
 • Plan for opplæring i ledelsessystem

Sertifisering

 • Egen prosess med et sertifiseringsprogram
 • Ekstern revisor gjennomfører sertifiseringen

implementering av ledelsessystem med Smart TQM

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss

 • 4human TQM AS 2022 © ALL RIGHTS RESERVED
 • Orgnr: 984 036 736 MVA