Smart TQM

Vår metode for forbedring av et ledelsessystem
 
Kontakt oss

4human TQM hjelper dere med å etablere eller videreutvikle et kvalitetssystem for Kvalitet, Miljø og/eller HMS med en metode vi kaller Smart TQM. Dette er en grundig, og svært effektiv metode, som på en god måte legger til rette for implementering av et ledelsessystem. Hvilke krav dette ledelsessystemet skal dekke er avhengig av hvilke krav som stilles til dere. Det kan være krav til sertifisering i henhold til ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/HMS, andre kunde eller myndighetskrav. Metoden tilpasses de behovene deres virksomhet har og passer derfor både for små og mellomstore virksomheter.

 

Gjennomføring

Smart TQM er bygget opp av 3-4 samlinger/workshops, normalt en dag per samling. Samlingene har ulike temaer med praktiske oppgaver knyttet til disse. For å få ønsket resultat fra disse samlingene er det viktig er at man har med personer som har god kjennskap til virksomheten, hvordan denne fungerer, innsikt i produkt- og/eller tjenesteleveranse, kjennskap til ansvars- og myndighetsfordeling, samt myndighet til å ta beslutninger. Vi anbefaler sterkt at øverste også deltar.

I samlingene jobber vi oss sammen gjennom de ulike elementene som må på plass, blant annet en oversikt over deres prosesser; et prosesskart, og dokumentasjon for å styre disse prosessene, for eksempel prosedyrer og rutiner.

Samling 1
– Prosesskartlegging
– Etablere struktur og maler
– Fastsette roller, myndighet og ansvar

Samling 2
– Etablere kvalitetspolicy og mål
– Identifisering av aktuelt lovverk
– Etablering av relevant dokumentasjon
– Etablere avviksprosess

Samling 3
– Risikostyring
– Etablere revisjonsprosesser
– Fastsette behov for kompetanse
– Plan for opplæring i ledelsessystem

Sertifisering
– Egen prosess med et sertifiseringprogram
– Uavhengig av 4human TQM AS

Resultat

Et viktig resultat etter hver samling er en omforent handlingsplan med oppgaver som skal løses frem til neste samling. Handlingsplanen angir oppgavene med ansvarlige og med tidsfrister. Tiden mellom samlingene varierer, men vi anbefaler 4-6 uker. Det er viktig at man får tilstrekkelig tid til å gjennomføre handlingsplanen, men at det ikke går så lang tid at man ikke får tilfredsstillende fremdrift. Kvalitetsrådgiveren er mellom samlingene tilgjengelig per telefon og e-post om dere har spørsmål og behov for veiledning.

Hvordan gå frem?

Vi anbefaler at dere organiserer implementeringen av ledelsessystemet som et prosjekt. Prosjektet bør ha en intern prosjektleder, som har ressurser til å følge opp og drive prosjektet fremover. For å få et velfungerende ledelsessystem, er det viktig at det er dere som er drivkraften i denne prosessen. Vår rådgiver fungerer som en ekstern prosjektleder og en fasilitator. Det er viktig at dere tar eierskap til prosessen og ledelsessystemet. Det gjøres best ved at dere selv styrer prosjektet, men med god veiledning og støtte. På denne måten får dere et ledelsessystem som er tilpasset deres behov, men at det også dekker de kravene som stilles internt, fra kunder, myndigheter og standarder.

Kontakt oss

*Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien